Kas oled plaaninud minna tööle iluteenindajana teistesse Euroopa riikidesse?

13/07/2019

Ahmed Bikhelkhalen on noor advokaat Prantsusmaalt, kelle viimase aasta spetsialiteediks on just Euroopa Liidu õigusega kehtestatud kaitsemeetmed asutamisvabaduse kaitsmiseks ja kvalifikatsioonide vastastikuseks tunnustamiseks ELis - sealhulgas iluteenuste ja - kliinikute Euroopa Liidu seadus ja võimalused nende teenuste pakkumiseks väljaspool Eestit.


Alates liidu asutamisest Rooma lepingu jõustumisega 1958. aastal ja 1985. aastal allkirjastatud Ühtse Euroopa Aktiga on Euroopa ühtse turu loomine olnud Euroopa Liidu põhieesmärgiks ja seni on saavutatud tohutu edu erinevates valdkondades sealhulgas inimeste (töötajate ja teenusepakkujate), kaupade ja kapitali vabaliikumise osas. Ühtne Euroopa akt tagab töötajate vaba liikumise, asutamisvabaduse ja teenuste vaba liikumise vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu sätetele. Ühtne turg annab üldiselt kõikidele ELi liikmesriikide kodanikele õiguse reisida, elada ja töötada kõikjal ELis.

Kahjuks on tänapäeval palju ELi oma ala spetsialiste kes ei ole teadlikud võimalustest, mida Euroopa Liidu õigusneile pakub selleks, et vabalt riikidevaheliselt liikuda ja avastada teiste liikmesriikide siseturge.

Käesoleva tutvustuse eesmärgiks on välja tuua peamised Euroopa ühtset turgu (EÜT) puudutavad tähtsaimad õigusaktid spetsialistide vaba liikumise, asutamise ja teenuste osutamise kohta, mis puudutab iluteenindajaid ja plastikakirurge. Eespool nimetatud spetsialistid võivad probleemideta oma ettevõtlust laiendada ja liikuda teistesse Euroopa riikidesse ilma igasuguste piiranguteta.

Paljud Euroopa spetsialistid, kes soovivad ilualal tegevust alustada ja töötada mõnes Euroopa riigis, küsivad: "Kas töötamine teises riigis nõuab kutsealal uut koolitust või kas see erineb riigiti?"

Vastus sellele küsimusele on kindel EI, sest Euroopa Liidu õiguse alusel on paika pandud mehhanism, mida nimetatakse kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks. See mehhanism on sätestatud direktiivis 2005/36/EÜ, mis võimaldab sellistel spetsialistidel nagu arstid ja näiteks arhitektid ELis vabalt liikuda. Direktiiviga 2005/36/EÜ hõlmatud kutsealade mittetäielik nimekiri on kättesaadav reguleeritud kutsealade andmebaasis (see hõlmab ka kosmeetikute ja üldse iluteenindajate kutseala, mida käsitleb ka antud 2005. aasta direktiiv). Teisisõnu võimaldab kutsekvalifikatsiooni tunnustamine ühes Euroopa riigis omandatud kutsealal tegutseda teises liikmesriigis samal kutsealal ilma piirangute või diskrimineerimiseta. Tunnustamine on üldjuhul lihtne - tuleb vaid esitada vastuvõtva riigi ametiasutusele interneti teel päring. Direktiivi 2005/36 eristab kolme tunnustamissüsteemi, millest räägime lähemalt ka I Am Beautiful iluseminaril 2019.

Teisest küljest peetakse asutamisvabadust üheks oluliseks vabaduseks, millest Euroopa Liidu kodanikud peaksid teadlikud olema. Asutamisvabaduse võib jagada kaheks: 

Esimene neist on ELTL artikli 49 kohaselt õigus tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana ja õigusasutamisvabadusele, mis on püsiv ja pidev, samadel tingimustel, mis on kehtestatud asjassepuutuva liikmesriigi seaduste alusel, mida oma kodanike jaoks sätestab selle riigi õigus, kus niisugune asutamine toimub.

Kuidas peab siis Eestis tegutsev iluteenindaja toimima kui ta soovib töötada või edendada oma iluäri mõnes teises EL riigis?

Oletame, et Eestis seaduslikult asutatud firma "OÜ Eesti iluteenused" tegutseb Eesti turul. OÜ võib oma tegeliku asukoha ümber paigutada või asutada teise ettevõtte mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis, et näiteks laiendada ja suurendada oma tegevust iluteenuste valdkonnas. Siinkohal on võimalik, et Eesti iluteenused OÜ-l on õigus jätkata majandustegevust püsivalt ja pideval viisil teises liikmesriigis. 

Teine on direktiiviga 2006/123/EÜ reguleeritud teenuste osutamise õigus, teisisõnu, teenuse osutaja võib teenuse osutamiseks ajutiselt tegutseda liikmesriigis, samadel tingimustel, mida oma kodanike jaoks sätestab selle riigi õigus, kus selle teenuse osutamine toimub. Oletame, et Aita on Eestis tegutsev professionaalne kosmeetik või juuksur ja tal on õigus ning võimalus pakkuda samu teenuseid ajutiselt teistes Euroopa Liidu riikides vastavalt Euroopa Liidu õigusele ilma igasuguste piiranguteta.

Need kaks eespool nimetatud vabadust (füüsilisest isikust ettevõtjad ja teenuste osutajad) tagavad
ettevõtete ja spetsialistide vaba liikumise ELis.

Eeloleval seminaril Ahmed Bikhelkhalen selgitab ja toob kuulajateni ka visuaali teenuste osutamise tingimustest teistes liikmesriikides ning kõigil huvilistel on võimalus kohapeal ka täpsemat informatsiooni küsida!


Artiklis kasutatud ametlikud akronüümid:

EÜT: Euroopa ühtne turg 
EL: Euroopa Liit 
ELTL: Euroopa Liidu Toimimise Leping
OÜ: piiratud vastutusega äriühing