Eesti Kosmeetikute Liidu

KUTSE ANDMISE KORD

Kosmeetik, tase 5 kutsele

1. ÜLDOSA

1.1 Kutse andmise kord reguleerib järgmise kutse andmise korraldamist:

1) kosmeetik, tase 5.

1.2 Iga kutse kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandardis. Kompetentsuse hindamise positiivse tulemusena väljastatakse kutsetunnistus.

1.3 Kutse taotlemine ja tõendamine, sh taastõendamine, on taotlejale tasuline (vastavalt kutseseaduse § 17 lõikele 2), tasu suuruse kalkuleerib kutse andja ja kinnitab Teeninduse

Kutsenõukogu (edaspidi kutsenõukogu).

1.4 Korra ja selle muudatused kinnitab kutsenõukogu ning need jõustatakse kutsenõukogu koosolekule järgneval kutse andmise väljakuulutamisel.

1.5 Kutse andmise alane nõustaja ja haldusjärelevalve teostaja on Kutsekoda.

2. KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID

2.1 Kutse taotlemise eeltingimused:

2.1.1 Kutse kosmeetik, tase 5 taotlemise eeltingimused on:

a) keskharidus;

b) läbitud kosmeetiku eriala algõppe koolitus;

c) praktiline töö ettevõttes (arvestatakse ka õppepraktikat).

2.2 Kutse kosmeetik, tase 5 taotlemiseks esitatavad dokumendid:

a) vormikohane taotlus;

b) kooli kinnitus erialase tasemeõppe läbimise kohta või kosmeetik, tase 5 kutsestandardile tugineva õppekava läbimist tõendava tunnistuse koopia;

c) keskharidust tõendava dokumendi koopia;

d) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus;

e) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);

f) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

2.3 Kutse kosmeetik, tase 5 taastõendamise eeltingimused on:

a) eelneva kutsetunnistuse kehtivusaja lõpust ei tohi olla möödas rohkem kui 1 aasta;

b) töökogemus kosmeetikuna vähemalt 5 aastat;

c) osalemine erialastel täienduskoolitustel.

2.4 Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

a) vormikohane taotlus;

b) eelneva kutsetunnistuse koopia;

c) erialas(t)e koolitus(t)e läbimist tõendava(te) dokumendi (dokumentide) koopia(d);

d) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus;

e) tööandja soovitus/iseloomustus;

f) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);

g) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

2.5 Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid.

2.6 Taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seaduse sätetele vastavalt, arvestades korrast tulenevaid erisusi.

3. TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE

3.1 Kompetentsuse hindamise meetodid:

Kutse kosmeetik, tase 5 hindamismeetodid:

• kirjalik test,

• praktiline töö.

Hindamise korraldus ja tingimused on kirjeldatud hindamisstandardites, mis on leitavad kutse andja veebilehel www.kosmeetikuteliit.ee

3.2 Kutseõppe lõpetamisel sooritatava kutseeksami vorm

Kosmeetik, tase 5 kutseõppe tasemeõppe lõpetajate kutseeksami läbiviimise vorm on: kombineeritud eksam.

4. KUTSE ANDMISE VÄLJAKUULUTAMINE

4.1 KA kuulutab kutse andmise välja 1 kord aastas.

4.2 KA loob oma kodulehele kataloogi "Kutse andmine", kus avalikustab ajakohase teabe:

1) avalduste ja dokumentide vastuvõtu koha ja tähtajad ning esitamise viisid,

2) hindamiste toimumise ajad,

3) tasu suuruse kutse andmisega seotud kulude katteks,

4) muu kutse andmise korraldust ning tingimusi puudutav teave.

5. KUTSE ANDMISE OTSUSTAMINE JA KUTSETUNNISTUSE VÄLJASTAMINE

5.1 Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal iga taotleja kohta eraldi.

5.2 KA teatab otsusest taotlejale. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse kirjalikult.

5.3 Taotlejal on õigus esitada kaebus hindamisprotsessi kohta kutsekomisjonile.

5.4 Taotlejal on õigus vaidlustada kutsekomisjoni otsus haldusmenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kutse andjale.

5.5 Taotlejal on õigus kutsekomisjoni vaideotsus edasi kaevata halduskohtumenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras halduskohtusse.

5.6 KA esitab kutsekomisjoni otsuse kutse andmise ja registrisse kandmise kohta 7 tööpäeva jooksul Kutsekojale, kes korraldab andmete kandmise kutsetunnistuse plankidele ja väljastab trükitud kutsetunnistused KA-le.

5.7 KA väljastab kutsetunnistuse 30 päeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist.

5.8 Kutse andjal on kutsekomisjoni ettepanekul õigus tunnistada kutsetunnistus kehtetuks, kui:

1) kutsetunnistus on saadud pettuse teel;

2) kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel;

3) kutset omava isiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele.

5.9 Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel peab kutsekomisjon andma isikule võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamuse ja vastuväited. Kutsekomisjon võib kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel tugineda kolmandate isikute (nt aukohus) seisukohtadele.

5.10 Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel kustutatakse see kutseregistrist ning KA teatab otsusest asjaomasele isikule tähtkirjaga ja avaldab sellekohase kuulutuse Ametlikes Teadaannetes (https://www.ametlikudteadaanded.ee/).

5.11 Kutsetunnistuse omanik võib taotleda kutsetunnistuse duplikaadi väljaandmist kutse andjalt.

6 KUTSETUNNISTUSE KEHTIVUSAEG

Kutsetunnistuse kehtivusaja alguse otsustab kutsekomisjon.

Kosmeetik, tase 5 kutsetunnistus kehtib 10 aastat.

7. KUTSEKOMISJON

7.1 KA moodustab kutse andmise erapooletuse tagamiseks kutsekomisjoni. Kutsekomisjoni volitused kehtivad KA kutse andmise õiguse kehtivuse lõppemiseni. Kutsekomisjon töötab välja kutsekomisjoni töökorra. Kutsekomisjon lähtub oma töös kutseseadusest, kutse andmise korrast ja kutsekomisjoni töökorrast, kutsestandardist jm. kutse andja kehtestatud juhenditest. Kutsekomisjoni tööd korraldab kutse andja.

7.2 Kutsekomisjoni koosseis

Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad:

1) Tööandjad

Stella Lembra, Benecom OÜ

Ave Dahlqvist, Valency OÜ

Piret Kesküla, Profitest OÜ

2) Töötajad/spetsialistid

Külli Margus, AS Värska Sanatoorium

Ilona Järve, Iluhaldjas OÜ

Leelo Simisker, Eesti Kosmeetikute Liit

3) Koolitajad

Ruth Ilves, Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Kertti Viru, Klaara OÜ

4) Muud osapooled

Inna Soonurm, SA Innove

7.3 Nõuded kutsekomisjoni liikmetele

1) Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet kutsesüsteemist.

2) Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet iluteeninduse ja kosmeetiku kutsealast, ning selle töö eripäradest.

3) Kutsekomisjoni liige peab tegutsema erapooletult.

8. HINDAMISKOMISJON

8.1 Kutsekomisjon moodustab kutse taotleja kompetentsuse hindamiseks hindamiskomisjon(id). Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest. Hindamiskomisjoni(de) liikmete kompetentsus peab kogumis vastama järgmistele nõuetele:

1) kutsealane kompetentsus,

2) kutsesüsteemialane kompetentsus,

3) hindamisalane kompetentsus.

8.2 Hindamiskomisjoni liikmed peavad olema sobivate isikuomaduste ja hoiakutega ning tegutsema erapooletult.

9. KUTSE ANDMISE DOKUMENTEERIMINE JA DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

KA dokumenteerib kutse andmisega seotud tegevuse kutseasutuse välja töötatud dokumendivormide järgi ja määratud ulatuses ning dokumente säilitatakse kutseasutuse kinnitatud arhiveerimiskorras sätestatud aja jooksul, kui õigusaktides ei ole tähtaegu sätestatud.